Ouderbijdrage

Het onderwijs op de basisschool is gratis. De overheid betaalt de personele kosten en afhankelijk van het aantal leerlingen en de grootte van het gebouw ontvangen wij een vergoeding voor leermiddelen, schoonmaak, etc. Onze school organiseert elk jaar enkele activiteiten voor de kinderen, zoals:

  • Sint Maarten
  • Sint Nicolaas
  • Paasontbijt en paasvieringen
  • Kerstvieringen
  • IJswedstrijden, indien natuurijs aanwezig
  • Culturele uitstapjes
  • Sportdag
  • Laatste schooldag

Aan de bovengenoemde activiteiten zijn vaak kosten verbonden die niet door de overheid worden vergoed. De ouderraad vraagt daarom een vrijwillige bijdrage van € 20,- per kind, per jaar. U wordt gevraagd een machtiging te ondertekenen, zodat dit bedrag automatisch van uw rekening kan worden afgeschreven. De penningmeester van de ouderraad stuurt u van te voren bericht over de datum van de afschrijving. U kunt ten allen tijde deze machtiging intrekken.

De schoolreisjes vallen niet onder de ouderbijdrage. Hiervoor ontvangt u een aparte factuur.